دانلود دستورالعمل طراحی پی های سطحی در ساختمان های متعارف

کارگروه مدیریت کنترل و نظارت ساختمانی نظام مهندسی شیراز  • ۵۶ صفحه
  • ۱۳۹۳
  • نظام مهندسی شیراز

هدف از تدوین این دستورالعمل ایجاد سهولت و هماهنگی در بکارگیری مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان ایرانو ایجاد وحدت رویه در طراحی سازه ای و ژئوتکنیکی پی می باشد

به همراه این راهنما نقشـه پهنـه بنـدی ژئـوتکنیکی شـهر شـیراز بـه همـراه حـداقل پارامترهـای مـورد نیـاز در طراحـی پـی ،تهیـه و ارائه شده تا در پروژه هایی که بـه دلیـل عـدم الـزام مقـررات ملـی ، مطالعـات ژئوتکنیـک بـرای آن انجـام نمـی گـردد، مـورد اسـتفاده طراحان قرار گیرد


جعبه دانلود

مشخصات:


One Comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *