دانلود جزوه روش های بهسازی و تثبیت زمین های نرم

در این روش انواع روش های بهسازی سطحی، بهسازی عمیق، انواع روسازی و تجربیات اجرایی شرح داده شده است


دانلود صدای انواع روش های بهسازی خاک دکتر بهنیا

در این صدا که به طور اختصاصی توسط تارنمای عمران ژئوتکنیک ارائه می شود انواع روش های بهسازی خاک از زبان دکتر بهنیا استاد دانشگاه تهران و پدر علم خاک ایران توضیح داده شده است.

دانلود گزارش بهسازی سد منجیل

در سال ۱۹۹۰ زلزله ی رودبار خسارات سنگینی به این سد وارد که این خسارات توسط یک شرکت ایتالیایی بازسازی و بهسازی شد
در این قسمت گزارش این شرکت از این بهسازی برای شما ارائه شده است.

دانلود مقاله روشهای تحلیل بهبود لرزه نگاری استاتیک غیرخطی

این مقاله به تفصیل تلاشی را برای ارزیابی روشهای استاتیک غیرخطی فعلی (NSP) برای تجزیه و تحلیل لرزه ای و ارزیابی سازه ها ثبت می کند. علاوه بر این ، این سند پیشنهاداتی را ارائه می دهد که برای بهبود این رویه ها برای کاربردهای آینده توسط مهندسین تهیه شده است.

دانلود جزوه روش های عددی در مکانیک خاک – دکتر بهروز گتمیری

ایــده اصــلی درروش اجــزای محــدود جــایگزینی یــک مســاله پیچیــده بــا مســاله ای آســانتر مــی باشــد. درایــن آســان ســازی معمــولا در نبــود روابــط و راه حلهــای صددرصــد کامــل)(exactبــه انتخــاب ویــافتن راه حــل تقریبــی بســنده مــی شــود. در نبــود راه حــل دقیــق و کامــل بــا اســتفاده از روش اجــزا محـدود بـا صـرف بیشـتر انـرژی محاسـباتی مـی تـوان راه حـل تقریبـی را هرچـه بیشـتر بـه راه حـل دقیـق نزدیک نمود