دانلود جزوه روش های عددی در مکانیک خاک – دکتر بهروز گتمیری

ایــده اصــلی درروش اجــزای محــدود جــایگزینی یــک مســاله پیچیــده بــا مســاله ای آســانتر مــی باشــد. درایــن آســان ســازی معمــولا در نبــود روابــط و راه حلهــای صددرصــد کامــل)(exactبــه انتخــاب ویــافتن راه حــل تقریبــی بســنده مــی شــود. در نبــود راه حــل دقیــق و کامــل بــا اســتفاده از روش اجــزا محـدود بـا صـرف بیشـتر انـرژی محاسـباتی مـی تـوان راه حـل تقریبـی را هرچـه بیشـتر بـه راه حـل دقیـق نزدیک نمود