دانلود مقاله روشهای تحلیل بهبود لرزه نگاری استاتیک غیرخطی

این مقاله به تفصیل تلاشی را برای ارزیابی روشهای استاتیک غیرخطی فعلی (NSP) برای تجزیه و تحلیل لرزه ای و ارزیابی سازه ها ثبت می کند. علاوه بر این ، این سند پیشنهاداتی را ارائه می دهد که برای بهبود این رویه ها برای کاربردهای آینده توسط مهندسین تهیه شده است.