دانلود جزوه روش های بهسازی و تثبیت زمین های نرم

در این روش انواع روش های بهسازی سطحی، بهسازی عمیق، انواع روسازی و تجربیات اجرایی شرح داده شده است


دانلود گزارش بهسازی سد منجیل

در سال ۱۹۹۰ زلزله ی رودبار خسارات سنگینی به این سد وارد که این خسارات توسط یک شرکت ایتالیایی بازسازی و بهسازی شد
در این قسمت گزارش این شرکت از این بهسازی برای شما ارائه شده است.