دانلود گزارش بهسازی سد منجیل

در سال ۱۹۹۰ زلزله ی رودبار خسارات سنگینی به این سد وارد که این خسارات توسط یک شرکت ایتالیایی بازسازی و بهسازی شد
در این قسمت گزارش این شرکت از این بهسازی برای شما ارائه شده است.

دانلود دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش پنجم: پی ها (نشریه ۶۳۴)

استفاده از ضوابط و معیارهای فنی در مراحل امکان سنجی، مطالعات پایه، مطالعات تفصیلی، طراحی و اجرای طرح های تملک سرمایه ای به لحاظ توجیه فنی اقتصادی طرح ها، ارتقای کیفیت، تامین پایایی و عمر مفید از اهمیت ویژه برخوردار است