دانلود جزوه روش های بهسازی و تثبیت زمین های نرم

در این روش انواع روش های بهسازی سطحی، بهسازی عمیق، انواع روسازی و تجربیات اجرایی شرح داده شده است


دانلود کتاب با عنوان Tectonics Moores Twiss 2014

علم زمین شناسی یکی از مهمترین علم های موجود برای شناخت زمین و زمینه ای کامل برای علم های کاربردی مهندسی از جمله مهندسی عمران و ژئوتکنیک می باشد.
این علم تشکیل شده از انواع مختلف شاخه های مختلف می باشد که در این کتاب به طور خیلی جامع و در عین حال مفید به معرفی و بررسی شاخه ی تکتونیک این علم پرداخته شده است.