راهنمای بارگذاری باد بر روی سایبان های جایگاه سوخت

با توجه به مسکوت ماندن بحث بارگذاری باد بر روی سازه های با شرایط خاص(از جمله سایبان های جایگاه سوخت) در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، ناچاراً به سایر آیین نامه های معتبر بین المللی بایستی رجوع شود. در این بین استاندارد ASCE7-16می تواند یک گزینه مناسب باشد.

جزوه بارگذاری بر اساس مبحث ششم ویرایش ۹۲

مباحث:
گروه خطر پذیری
ترکیب بار
تنش مجاز
بهره برداری
بار زنده
بار زنده گسترده
بار زنده گسترده تیغه بندی
بارگذاری شطرنجی
بار زنده متمرکز
بار ضربه ای
کاهش بار زنده
بار جرثقیل
بار سیل
بار برف
بار برف زمین
بار برف متوازن
بار برف حداقل
بارگذاری جزئی
بارگذاری نامتوازن
انباشت برف
بالاآمادگی و دست انداز بام
برف لغزنده
بار باران
بار یخ
بار باد
روش محاسبه بار باد
ارتفاع مبنا
ضریب بادگیری
ضریب اثر جهشی باد
ساختمانهای کوتاه
ساختمانهای کوتاه- دیوارها
ساختمانهای کوتاه- سقف با شیب کم
ساختمانهای کوتاه- سقف تک دهانه با شیب بالا
ساختمانهای کوتاه- سقف چند دهانه با شیب بالا
ساختمانهای بلند
محاسبه فشار داخلی بار باد
بار گذاری جزئی
بار انفجار

آموزش بارگذاری سازه و توضیحاتی درباره منوهای ایتبس

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان به بارگذاری ساختمان اختصاص دارد. در آموزش بارگذاری ساختمان در etabs نیز ملاک ما نیز برای بارگذاری ساختمان همین مبحث می باشد.