دانلود جزوه طراحی دیوارهای برشی U شکل و بازشودار در ETABS

در این جزوه به آموزش طراحی دیوارهای برشی خاص از نوع U شکل یا بازشو دار در نرم افزار ایتبز پرداخته است.

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع طراحی دال پی توربین های بادی

در این مطالعه رفتار ساختاری صفحات بنیادی توربین بادی با مدلهای مختلف عددی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.