دانلود جزوه طراحی دیوارهای برشی U شکل و بازشودار در ETABS

در این جزوه به آموزش طراحی دیوارهای برشی خاص از نوع U شکل یا بازشو دار در نرم افزار ایتبز پرداخته است.