دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع طراحی دال پی توربین های بادی

در این مطالعه رفتار ساختاری صفحات بنیادی توربین بادی با مدلهای مختلف عددی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.