دانلود کتاب آزمون عملکرد خاک مسلح شده توسط ژئوسنتتیک ها – روابط بین بارمحوری و تغییرشکل ها ارائه شده توسط FHWA

در این پست کتاب آزمون عملکرد خاک مسلح شده توسط ژئوسنتتیک ها – روابط بین بارمحوری و تغییرشکل ها ارائه شده توسط FHWA ارائه شده است که عملکرد استفاده از ژئوسنتتیک تحت بارمحوری و رابطه ی آن با تغییرشکل های رخ داده را مورد بررسی قرار می دهد.

دانلود کتاب تست عملکرد خاک مسلح شده با ژئوسنتتیک شامل اثرات پیش بارگذاری ارائه شده توسط FHWA

در این پست کتاب تست عملکرد خاک مسلح شده با ژئوسنتتیک شامل اثرات پیش بارگذاری ارائه شده توسط FHWA ارائه شده است که عملکرد استفاده از ژئوسنتتیک را مورد بررسی قرار می دهد.

دانلود کتابچه راهنمای نمونه مشخصات برای ساخت سیستم پل با خاک مسلح شده با ژئوسنتتیک ارائه شده توسط FHWA

در این پست کتابچه راهنمای نمونه مشخصات برای ساخت سیستم پل با خاک مسلح شده با ژئوسنتتیک ارائه شده توسط FHWA ارائه شده است که می تواند به عنوان پایه ای مورد استفاده ی مهندسین قرار گیرد.

دانلود آیین نامه FHWA با موضوع رفتار ترکیبی توده خاک مسلح شده با ژئوسنتتیک ۲۰۱۳

در پست موضوع رفتار ترکیبی خاک هایی که با استفاده از ژئوسنتتیک مسلح شده اند در آیین نامه ارائه شده توسط سازمان بزرگراه های آمریکا ارائه شده است.

دانلود مجموعه مقالات کنفرانس GeoMEast پایداری و بهسازی خاک ۲۰۱۸

با پیشروی به سمت پیشرفت و برای ساخت هر چه بهتر زیرساخت ها در کشور های مختلف، نیاز به تحقیقات هر چه بیشتر در علم مهندسی و بخصوص علم مهندسی ژئوتکنیک می باشد. در این پست مجموعه مقالات ارائه شده در کنفرانسی با همین موضوع ارائه شده است.

دانلود جزوه روش های بهسازی و تثبیت زمین های نرم

در این روش انواع روش های بهسازی سطحی، بهسازی عمیق، انواع روسازی و تجربیات اجرایی شرح داده شده است


دانلود صدای انواع روش های بهسازی خاک دکتر بهنیا

در این صدا که به طور اختصاصی توسط تارنمای عمران ژئوتکنیک ارائه می شود انواع روش های بهسازی خاک از زبان دکتر بهنیا استاد دانشگاه تهران و پدر علم خاک ایران توضیح داده شده است.

دانلود گزارش بهسازی سد منجیل

در سال ۱۹۹۰ زلزله ی رودبار خسارات سنگینی به این سد وارد که این خسارات توسط یک شرکت ایتالیایی بازسازی و بهسازی شد
در این قسمت گزارش این شرکت از این بهسازی برای شما ارائه شده است.

دانلود مقاله:مقاوم سازی پی،فونداسیون،و دیوار به روش میکرو شمع های در جا

در این مقاله به روش پایدارسازی پی و دیوار با استفاده از ریزشمع و تجارب کشور روسیه در این زمینه پرداخته است. نتایج این مقاله شامل تاثیر ریز شمع در بهبود ویژگی های خاک می باشد.