دانلود رساله دکترا با عنوان توسعه ی مدل های پایه ای برای کاربرد در دینامیک خاک نوشته سال ۲۰۱۱ دانشگاه امپریال کالج

با توجه به نیاز هر چه بیشتر بررسی پاسخ خاک در زلزله این موضوع همیشه نیاز به تحقیق هر چه بیشتر دارد. در این پست به ارائه ی پایان نامه ی بسیار جامعی در زمینه بررسی و معرفی مدل های خاک در هنگام زلزله پرداخته ایم.

دانلود کتاب دینامیک خاک و مدل سازی پی سازه های ساحلی و مهندسی زلزله نوشته جیا سال ۲۰۱۸

سازه های ساحلی از جمله اصلی ترین زیر ساخت های هر کشوری هستند. توجه هر چه بیشتر در ساخت و طراحی آن ها از طرفی با کاهش هزینه های ساخت و از طرف دیگر با افزایش بهره وری نقش مهمی در پیشرفت هر کشوری دارند. در این پست کتاب کاملی که بررسی این موضوع می پردازد ارائه شده است.

دانلود جزوه راهنمای انتخاب شتاب نگاشت

حرکت زمین در تعیین اثر زلزله بر ساختمانها را میتوان مستقیماً با منظور نمودن تغییرات شتاب با زمان در تحلیل دینامیکی بدست آورد.