دانلود کتاب رفتار شمع های کامپوزیت مسلح شده با الیاف پلیمری تحت بارهای عمودی ارائه شده توسط FHWA

در پست نتایج تحقیقات کامل مقیاس انجام شده روی نوع خاصی از شمع ها انجام شده توسط اداره بزرگراه های آمریکا، ارائه شده است.

دانلود مقاله:مقاوم سازی پی،فونداسیون،و دیوار به روش میکرو شمع های در جا

در این مقاله به روش پایدارسازی پی و دیوار با استفاده از ریزشمع و تجارب کشور روسیه در این زمینه پرداخته است. نتایج این مقاله شامل تاثیر ریز شمع در بهبود ویژگی های خاک می باشد.