دانلود مقاله:مقاوم سازی پی،فونداسیون،و دیوار به روش میکرو شمع های در جا

در این مقاله به روش پایدارسازی پی و دیوار با استفاده از ریزشمع و تجارب کشور روسیه در این زمینه پرداخته است. نتایج این مقاله شامل تاثیر ریز شمع در بهبود ویژگی های خاک می باشد.