دانلود کتاب لغزش سنگ ها و بهمن ها به عنوان یک پدیده طبیعی سال ۱۹۷۸

با توجه به وقوع لغزش های سنگی و برفی زیاد در جهان و به خصوص اروپا و نیاز هر بیشتر بررسی این موضوع، این کتاب جامع برای در بر گرفتن تمامی جنبه های آن در سال ۱۳۵۶ نوشته شد.

دانلود مجموعه مقالات منتخب با موضوع ریسک ژئوتکنیکی تونل های سنگی تا سال ۲۰۰۶

با توجه به وجود عدم اطمینان زیاد در مهندسی سنگ و مخصوصاً تونل سازی در این محیط، نیاز به تحقیق و پژوهش هر چه بیشتر در این موضوع هر روز هر چه بیشتر حس می شود. در این قسمت مجموعه تحقیقات انجام گرفته در این زمینه تا سال ۲۰۰۶ ارائه شده است.

دانلود کتاب با عنوان Tectonics Moores Twiss 2014

علم زمین شناسی یکی از مهمترین علم های موجود برای شناخت زمین و زمینه ای کامل برای علم های کاربردی مهندسی از جمله مهندسی عمران و ژئوتکنیک می باشد.
این علم تشکیل شده از انواع مختلف شاخه های مختلف می باشد که در این کتاب به طور خیلی جامع و در عین حال مفید به معرفی و بررسی شاخه ی تکتونیک این علم پرداخته شده است.