دانلود مجموعه مقالات کنفرانس کاربردهای مکانیک محاسباتی در مهندسی ژئوتکنیک

مجموعه تعداد زیادی مقاله مربوط به کنفرانس کاربرد مکانیک محاسباتی در مهندسی ژئوتکنیک

دانلود جزوه روش های عددی در مکانیک خاک – دکتر بهروز گتمیری

ایــده اصــلی درروش اجــزای محــدود جــایگزینی یــک مســاله پیچیــده بــا مســاله ای آســانتر مــی باشــد. درایــن آســان ســازی معمــولا در نبــود روابــط و راه حلهــای صددرصــد کامــل)(exactبــه انتخــاب ویــافتن راه حــل تقریبــی بســنده مــی شــود. در نبــود راه حــل دقیــق و کامــل بــا اســتفاده از روش اجــزا محـدود بـا صـرف بیشـتر انـرژی محاسـباتی مـی تـوان راه حـل تقریبـی را هرچـه بیشـتر بـه راه حـل دقیـق نزدیک نمود